Posted on

Vocab Builder – Physical Traits

Vocab Builder Physical Traits
KEY PHRASES She is tall.
Ta gao1 gao1 de. (她高高的.)
She is tall and skinny.
Ta1 you4 gao1 you4 shou4. 他又高又瘦.
Tall Gao1 gao1 de 高高的
Short Ai3 ai3 de 矮矮的
Fat Pang4 pang4 de 胖胖的
Skinny Shou4 shou4 de 瘦瘦的
KEY PHRASES Her hair is long.
Ta1 de tou2 fa3 chang2 chang2 de. (她的头发长长的.)
She has long hair.
Ta1 you3 chang2 chang2 de tou2 fa3. (她有长长的头发.)
She has big eyes.
Ta1 you3 da4 da4 de yan3jing1. (她有大大的眼睛)
Her eyes are big and blue.
Ta1 de yan3jing1 you4 da4 you4 lan2. (她的眼睛又大又蓝)
Long Chang2 chang2 de 长长的
Short Duan3 duan3 de 短短的
Curly Juan4 juan4 de 卷卷的
Straight Zhi2 zhi2 de 直直的
Blond Jin1 se4 de 金色的
Black Hei1 se4 de 黑色的
Big Da4 da4 de 大大的
Small Xiao3 xiao3 de 小小的
Blue Lan2 se4 de 蓝色的
Share This Page: